Lépjen kapcsolatba velünk

Telefon

Magyarország

+36 70422 45 88 | +36 1999 67 23

Kapcsolatfelvételi űrlap

Örömmel várjuk kérdéseit.

> Kapcsolat

A KVT-Fastening GmbH általános szerződési feltételei

 

1. Hatókör és a hatály alá tartozó szolgáltatások

 • 1.1 A KVT-Fastening GmbH, 4030 Linz/Pichling, Im Südpark 185 (a továbbiakban: KVT-Fastening) kizárólag a vonatkozó Általános szerződési feltételek keretében szállít árukat ügyfeleinek, valamint nyújt további szolgáltatásokat. A termékkínálat része a részegységek előállítása és egyéb gyártási tevékenység, valamint mérnöki tervezési, műszaki tanácsadási, logisztikai stb. területen nyújtott szolgáltatások. Megemlítendő a teljes vagy részleges megoldások keretében történő áruszállítás és szolgáltatásnyújtás is.tions.
 • 1.2 A jelenlegi Általános szerződési feltételeink bármikor megtekinthetők a webhelyünkön (www.kvt-fastening.at/agb). Ezek teljes mértékben részét képezik a KVT-Fastening által megkötött összes szerződésnek. Az Általános szerződési feltételek a velünk fennálló teljes üzleti kapcsolatra érvényesek. A folyamatos üzleti kapcsolatok esetében a jelen Általános szerződési feltételek a jövőbeli tranzakciókra is érvényesek akkor is, ha nincs rájuk kifejezett hivatkozás.
 • 1.3 Az ezektől eltérő feltételek vagy egyedi megállapodások csak akkor tekinthetők kötelező érvényűnek, ha arról írásos megegyezés született. A hallgatás a részünkről kifejezetten nem tekinthető az egyéb feltételek (hallgatólagos) elfogadásának.
 • 1.4 Az ügyfél csak akkor veheti igénybe az áruszállításon kívüli szolgáltatásainkat, ha erről írásos megállapodás történt. Fontos megemlíteni, hogy az áruk üzembe helyezése és használata az ügyfél felelőssége.
 • 1.5 Ha írásbeli megrendelést vagy rendelés-visszaigazolást állítunk ki, vagy más szerződéses dokumentumokat írásban megerősítünk, akkor ezek a dokumentumok tartalmazzák az áruszállítást és a további szolgáltatásokat.
 • 1.6 A megfelelő szerződéses partner által aláírt dokumentumokat (a faxolt és PDF-dokumentumokat is beleértve) a jelen Általános szerződési feltételek alkalmazásában írásos dokumentumnak tekintjük. A szerződéses partnerek által egymásnak küldött e-mailek is írásos dokumentumnak számítanak; ennek előfeltétele azonban az, hogy a szolgáltatást nyújtó fél nevében cselekvő személy egyértelműen azonosítható és az ügy felelőse legyen.
 • 1.7 Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor egyoldalúan módosítsuk az Általános szerződési feltételeket. Az Általános szerződési feltételek módosításairól úgy értesítjük az ügyfeleinket, hogy elküldjük nekik a módosított Általános szerződési feltételeket, vagy közzétesszük őket a fentiekben megnevezett internetcímen. A módosított Általános szerződési feltételek az elküldésük vagy a közzétételük napján lépnek az eredeti megállapodás szerinti Általános szerződési feltételek helyébe, és a szerződés részévé válnak, kivéve, ha az ügyfél ez ellen kifejezetten tiltakozik írásban.

   

2. Ajánlatadás és a szerződés megkötése

 • 2.1 A megrendelések csak akkor tekinthetők elfogadottnak, ha írásban megerősítettük őket. Ezt megelőzően az árajánlatunk nem kötelező érvényű. A telefonos, írásbeli (az e-maileket is beleértve) vagy szóbeli kiegészítő megállapodások, kiegészítések vagy módosítások hatályba lépéséhez szintén az írásos megerősítésünk szükséges.
 • 2.2 Az árajánlataink nem kötelező érvényűek. Az árajánlatokban, brosúrákban és egyéb tájékoztatásokban szereplő műszaki leírások és egyéb információk kezdetben szintén nem kötelező érvényűek.
 • 2.3   Árajánlatot és költségbecslést csak írásban adunk. A szóbeli költségbecslések nem tekintendők kötelező érvényű árajánlatnak.
 • 2.4 Az árajánlatok és a költségbecslések díjkötelesek.
 • 2.5 Az árajánlatok és költségbecslések elkészítése az ügyfél által megadott információk alapján történik, és hiánytalanságukat és pontosságukat nem szavatoljuk.
 • 2.6 Észszerű keretek között jogosultak vagyunk részleges teljesítésre.
 • 2.7 Fenntartjuk a jogot arra, hogy a harmadik félnek tett árajánlataink érvényessége alatt rendelkezzünk az ÜGYFÉLNEK kínált árukról (közvetítő általi értékesítés). Az ÜGYFÉLNEK ebből nem származhat követelése.
 • 2.8 Ha az általunk előkészített rendelések írásos visszaigazolásában szereplő információk eltérnek a katalógusokban, brosúrákban és egyéb anyagokban szereplő információktól, akkor a visszaigazolásban szereplő információk tekintendők kötelező érvényűnek.

3. Árak és fizetés az áruk kiszállításáért és további szolgáltatásokért

 • 3.1 Eltérő megállapodás hiányában az általunk adott számlák fizetési határideje a számla dátumától számított 21 nap. A készpénzes árengedmény nem engedélyezett, és külön írásos megállapodás szükséges hozzá.
 • 3.2 Fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk díjat felszámítani az esedékesség és a kifizetés beérkezése közötti időszakra. A vállalkozók közötti, szerződésen alapuló pénzbeli követelésekre vonatkozó, aktuális jogszabályok szerinti kamatláb alkalmazandó (2022. január 1-jétől Ausztriában ez 8,58%).
 • 3.3 Továbbá minden, a lejárt esedékességű követeléssel kapcsolatban felmerülő felszólítási/behajtási díj és kiegészítő díj a teljes tartozás kifizetésével egy időben rendezendő.
 • 3.4 Amennyiben a KVT magára vállalja a felszólítási és behajtási feladatokat, jogosultak vagyunk egy összegben legfeljebb 40,00 EUR díjat kiszámlázni az ÜGYFELEK felé.
 • 3.5 Az ügyfél csak akkor jogosult ellentételezésre, ha a viszontkeresete jogilag megalapozott, vitathatatlan, vagy írásban tudomásul vettük.
 • 3.6 Ha a rendelés-visszaigazolás elküldése után tudomásunkra jut, hogy a rendelés rendezetlen számla mellett nem dolgozható fel megfelelően, fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes kifizetést kérjünk a teljes összegre vagy az összeg egy részére vonatkozóan, vagy az árukat a szállítmány átvételekor történő készpénzes fizetés ellenében szállítsuk ki.
 • 3.7 Ha az ügyfél alapos indok nélkül eláll a szerződéstől, szabványos kereskedelmi áruk esetében kártérítés címén az áruk bruttó eladási ára 30%-ának egy összegben való megtérítésére kötelezhető. Az ÜGYFÉLNEK jogában áll bizonyítani, hogy nem keletkezett veszteség, vagy annak mértéke jelentősen kisebb az említett összegnél. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bizonyítékkal igazoljuk, hogy nagyobb veszteség ért minket. Emellett az ügyfél csak akkor érvényesítheti a visszatartási jogát, ha a viszontkeresete ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul. Az ÜGYFÉL speciális megrendeléseinek részét képező árukra vonatkozó szerződések esetében kifejezetten nem áll fenn szerződésbontási jog. Ezekben az esetekben az ÜGYFÉL köteles kifizetni a megállapodás szerinti teljes árat.
 • 3.8 Az egyes ügyfelek egyénileg meghatározott hitelkeretet kapnak. A meghatározott hitelkeret túllépése késedelmes kiszállítást eredményezhet. Ha a késedelmes kiszállítás oka a hitelkeret ügyfél általi túllépése, az ügyfél a késedelem miatt nem élhet semmilyen követeléssel.
 • 3.9 A kiszállított áruk és további szolgáltatások adott pénznemben megadott ára nem tartalmazza a. Ez az alapelv érvényes az összes árlistánkra, megrendelésünkre és rendelés-visszaigazolásunkra valamint az egyéb szerződéses dokumentumainkra.
  A kiszállított termékek ára 100 darabra vonatkozik. Kifejezetten fenntartjuk a jogot arra, hogy a megfelelő értesítés mellett ettől eltérjünk. Az 1000 darabra vonatkozó ároszlopok csak ipari csomagokra vagy ömlesztett árukra érvényesek. A kiszállított áruk minimális értéke 150 EUR vagy ezzel egyenértékű összeg más pénznemű kiszállítások esetén. Ha az áruk rendelésenkénti nettó értéke nem éri el a minimális 150 EUR-t, 19 EUR összegű díjat számítunk fel. Felbontott csomagok esetén kis mennyiség vásárlása miatti díjat számítunk fel. Az alapszintű kedvezményeket legalább 200 EUR vagy más pénznemben ezzel egyenértékű áru kiszállításakor biztosítjuk.
 • 3.10 Fenntartjuk a jogot arra, hogy a piaci feltételek jelentős mértékű változása vagy releváns áringadozások esetén megváltoztassuk az árakat. A felajánlott árak csak akkor kötelező érvényűek, ha és amilyen mértékben tájékoztattuk az ügyfelet a kötelező erejű időszakokról. Ha a rendelés-visszaigazolás dátuma és a kiszállítás dátuma között nőnek a nyersanyagárak, a gyártási költségek vagy a bérek, kifejezetten fenntartjuk a jogot a megfelelő árváltoztatásra.
 • 3.11   Az áruk kiszállítása EXW módon történik az Incoterms 2020 szerint. Az általunk szervezett kiszállítás esetében azonban a szállítás költségét fix összegként számítjuk fel a KVT-Fastening a feladás időpontjában érvényes díjszabása szerint. A csomagolásért, valamint az újrahasznosításért és az ártalmatlanításért egy fix 7 EUR összegű csomagolási és újrahasznosítási számítunk fel kiszállításonként. Ettől eltérő megállapodáshoz előzetes írásos megegyezés szükséges. A csomagolás, valamint az újrahasznosítás és az ártalmatlanítás a 6535-ös ARA-engedélyszámmal díjmentes lehet. A csomagolóanyagok és az újrahasznosítható anyagok nem küldhetők vissza.
 • 3.12 A számlákat az árlistákon, a megrendelésben vagy a rendelés-visszaigazolásban, illetve egyéb szerződéses dokumentumokban meghatározott pénznemben kell kiegyenlíteni.

4. Brosúrák, katalógusok (az online áruházat is beleértve), műszaki és egyéb dokumentumok

 • 4.1 A dokumentumainkban feltüntetett méretek és szöveges információk, valamint ábrák csak tájékoztató jellegűek, különös tekintettel a brosúráinkra, katalógusainkra (az online áruházat is beleértve), rendelési és műszaki dokumentumainkra és egyéb műszaki adatokra.
 • 4.2 Nem vállalunk felelősséget az ügyfél által nekünk küldött dokumentumok pontosságáért és hiánytalanságáért (különös tekintettel a rajzokra, az anyagspecifikációkra és egyéb dokumentumokra). Emellett nem vagyunk kötelesek ellenőrizni ezen dokumentumok pontosságát és hiánytalanságát.
 • 4.3 Az ügyfélnek biztosítania kell továbbá, hogy a részünkre továbbított dokumentumok (rajzok, anyagspecifikációk és egyéb dokumentumok) nem sértik harmadik felek jogait. Ha az ügyfél nem teljesíti ezt a követelményt, mentesítenie kell minket a harmadik felek esetleges kapcsolódó követeléseitől.

5. Dátumok és határidők, kiszállított mennyiség

 • 5.1 Törekszünk a felajánlott és elfogadott kiszállítási mód és kiszállítási dátumok tőlünk telhető legjobb teljesítésére. Ezek a megrendelés vagy a rendelés-visszaigazolás időpontjában rendelkezésre álló megrendelési kapacitáson és anyagbeszerzési lehetőségeken alapulnak. Az áruszállítások esetében a beszállítóink fenntartják a jogot, hogy döntsenek a szerződés végleges elfogadásáról.
 • 5.2 A kiszállítás vagy a kiszállítási időszak a szerződés megkötésével kezdődik, de legkorábban azt követően, hogy a hatóságoknál minden szükséges formalitás és a megrendeléssel együtt teljesítendő kifizetések és az esetleges biztosítékok rendelkezésre bocsátása megtörtént. A szerződéses partnereknek emellett a kiszállítási vagy benyújtási időszak kezdetéig minden alapvető műszaki részletet ki kell javítaniuk.
 • 5.3 A megállapodott kiszállítás és kiszállítási időpontok vagy határidők észszerű határokon belül meghosszabbíthatók vagy elhalaszthatók anélkül, hogy a KVT-Fastening és kapcsolt vállalkozásai ellen kártérítési igény merülne fel. Ez a szabály különösen a következő esetekre vonatkozik:
  • ha nem kapjuk meg időben a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, vagy ha azok utólag módosulnak;
  • ha az ügyfél vagy harmadik felek (nevezetesen alvállalkozóink) késedelembe esnek a kiszállításokkal vagy az elvégzendő szolgáltatásokkal, vagy egyébiránt késedelembe esnek a szerződéses kötelezettségeik teljesítésével;
  • ha a telephelyünkön, az ügyfélnél vagy harmadik személyeknél (nevezetesen a beszállítóinknál) olyan akadályok vagy előre nem látható események következnek be, amelyeket nem lehet elhárítani. Ilyen eseményeknek minősülnek többek között a következők következményei: vis maior, háború, nemzetközi feszültségek, zavargások, nyersanyaghiány, üzemzavarok, járványok, világjárványok, sztrájk, valamint az infrastruktúra és a vállalatok hatóságilag elrendelt bezárása. Ezt a felsorolást nem tekintjük teljesnek.
 • 5.4 A kiszállítás vagy a kiszállítási határidő nem teljesítése esetén, valamint egy (egyedileg meghatározott) észszerű türelmi idő eltelte után az ügyfél jogosult a szerződéstől részben vagy teljes egészében elállni, ha az még nem lett teljesítve. A kiszállítási határidők és mennyiségek be nem tartásából eredő elmaradt használatért és egyéb károkért való felelősséget kifejezetten kizárjuk.
 • 5.5 Az ügyfél az átvétel késedelme esetén is köteles a teljes vételárat megfizetni. Ebben az esetben az árut az ügyfél kockázatára és költségére (ez különösen a tárolási költségekre, feldolgozási díjakra, adminisztrációs költségekre stb. vonatkozik) tároljuk. Sikertelen átvételi vagy behajtási felszólítást követően jogosultak vagyunk az árut az ügyfél költségére megsemmisíteni vagy más módon felhasználni.
 • 5.6 Az előre csomagolt, darabszám alapján értékesített áruk esetében a kiszállított darabszám véletlenszerű mintavételi módszerrel számított középértéke legalább a névleges darabszám. Kötőelemek és tömeggyártott alkatrészek esetében az iparágban megszokott a +/- 10%-os túl- vagy alulszállítás. Egyedi gyártású termékek esetében fenntartjuk a jogot, hogy 15%-kal több vagy kevesebb árut szállítsunk. Az ilyen túl- vagy alulszállításokat az ügyfél nem utasíthatja vissza. Ilyen esetekben a ténylegesen kiszállított mennyiség lesz kiszámlázva.
 • 5.7 Eltérő megállapodás hiányában a lehívásos megrendeléseket legkésőbb a szerződéses időszak lejáratát követő 6 hónapon belül el kell fogadni anélkül, hogy elfogadásra vonatkozó kérelemre vagy késedelmi felszólításra lenne szükség. Ha ez az időszak lejárt, bármikor jogosultak vagyunk saját belátásunk szerint kiszámlázni az árut, vagy törölni a megrendelést. Átvételi késedelem esetén a felelősség és az áruk elvesztésének kockázata az ügyfelet terheli onnantól kezdve, hogy értesítést kap arról, hogy az áru kiszállításra kész.

6. Nyomonkövethetőség

Ha az áru nyomonkövethetőségét biztosítani kell, akkor azt a csomagoláson található címkén szereplő információk segítségével tesszük. Miután az árut kiszállítottuk az ügyfélnek, az ügyfél felelős azért, hogy az áruk továbbra is visszakövethetőek maradjanak hozzánk mint beszállítókhoz.
 

7. A tulajdonjog fenntartása, a logisztikával kapcsolatos tulajdonjog

 • 7.1 A (kiszállított) áru mindaddig a mi tulajdonunkban marad, amíg az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi kötelezettség (beleértve a kamatokat, költségeket, adókat, díjakat, kiadásokat, szállítási költségeket stb.) teljes egészében ki nem lett egyenlítve.
  Folyó fizetési mérleg esetén a tulajdonjog az összegre vonatkozó követelésünk biztosítékának tekinthető. A vevő a tulajdonjog fenntartásával terhelt árut csak rendes és szabályos üzleti tranzakciók keretében értékesítheti. Ebben az esetben az ebből eredő, harmadik személyekkel szembeni követeléseit a mi követeléseink erejéig elsőbbséggel és minden járulékos joggal együtt ezúton ránk ruházza.
  A vevő ezúton megbíz és felhatalmaz bennünket, hogy szükség esetén a szerződéses partnerével szemben az ABGB (az osztrák Polgári törvénykönyv) szerinti jogokat az ő nevében, vagy a saját nevünkben, de az ő számlájára érvényesítsük, és e célból az őt az ABGB szerint a szerződéses partnerrel szemben megillető jogokat, valamint az eredő új jogokat is ránk ruházza.
  A fenti átruházásokat ezennel elfogadjuk, de minden esetben hozzájárulunk a ránk ruházott követeléseknek a vevő általi behajtásához és érvényesítéséhez, ami minden esetben visszavonható. Ha az átruházást közöljük, a vevő köteles haladéktalanul, a saját költségén rendelkezésünkre bocsátani minden olyan információt és dokumentumot – annak legalább egy másolatát –, amely követeléseink érvényesítéséhez szükséges. A lefoglalt áruk zálogba adása és biztosítékként való átruházása kizárt; a vevő köteles haladéktalanul értesíteni minket, ha harmadik személy lefoglalta vagy más módon károsította a fenntartott árukat.
 • 7.2 Ha egy ügyfél számára logisztikai megoldásokat dolgozunk ki, vagy logisztikai szolgáltatásokat nyújtunk, és ehhez dobozokat, állványokat és egyéb készletkezelési elemeket biztosítunk, azok eltérő írásbeli megállapodás hiányában a mi tulajdonunkban maradnak.

8. Ellenőrzési, átvételi és hibabejelentési kötelezettségek

 • 8.1 Az általunk szállított árukat és további szolgáltatásokat az ügyfélnek haladéktalanul el kell fogadnia, vagy ellenőriznie kell, hogy azok megfelelnek-e a műszaki specifikációknak és a jogszabályi előírásoknak. Ugyanez vonatkozik a teljes vagy részleges megoldásaink elvégzett üzembe helyezésére is. További szolgáltatások nyújtásakor az ügyfélnek ellenőriznie kell azt is, hogy azok a szerződésben foglaltaknak megfelelően lettek-e teljesítve.
 • 8.2 Az áru kiszállításában és a további szolgáltatásainkban talált bármilyen hibát (annak megállapítását követően) haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételét vagy a létesítményen végzett munkálatok befejezését követő 8 napon belül írásban be kell jelenteni, ellenkező esetben minden kompenzációs követelés (beleértve a következményes károkat is) elévül. Ez a szabály a teljes és részleges megoldásokra, valamint az egyéb szolgáltatásokon végzett munkákra is vonatkozik. A rejtett hibákat az észleléstől számított 8 napon belül írásban be kell jelenteni, a típus pontos leírásával.
 • 8.3 A hiba bejelentése akkor tekinthető jogilag érvényesnek, ha az a 8.2. pont szerinti határidő lejárata előtt írásban történt, és mind a feladás, mind a kézbesítés kétséget kizáróan igazolható. Ha ajánlott levélben lett elküldve, a bizonyíték rendelkezésre bocsátottnak tekintendő. A bejelentésnek tartalmaznia kell a hiba részletes leírását és egy mintát a hibás áruból. A bejelentéssel jogosulttá válunk arra, hogy a bejelentett hibát vagy sérülést saját alkalmazottainkkal vagy általunk választott szakértőkkel megvizsgáltassuk. Az ügyfél a reklamáció lezárásától számított 30 napon belül ingyenes jelentést kérhet a probléma megoldásáról, ezt követően díjfizetési kötelezettség terheli.
 • 8.4 A fenti rendelkezésektől eltérően az ügyfelet mentesítjük az olyan áruszállítások ellenőrzésének kötelezettsége alól, amelyekhez általunk kínált logisztikai megoldást vesz igénybe.
 • 8.5 Hibák esetén az áruszállításainkra és további szolgáltatásainkra a jogszabályokban rögzített elévülési határidők vonatkoznak.
 • 8.6 A hibával kapcsolatos állítása nem mentesíti az ügyfelet a fizetési kötelezettsége alól.

9. Jótállás az áruszállításokra

 • 9.1 A terméktulajdonságokat csak a vonatkozó termékszabványoknak, például a DIN, az ISO vagy az EN szabványnak megfelelően szavatoljuk. Ez a jótállás magában foglalja a kapcsolódó műszaki szállítási feltételeket és az ügyfélspecifikus alkatrészekre vonatkozó, írásban megállapodott specifikációkat is. Hacsak az ügyfél írásban kifejezetten másként nem rendelkezik, a méret-, alak- és helytűrések szemrevételezéses ellenőrzését és felmérését az iparágban szokásos vonatkozó termékszabványoknak megfelelően végezzük. A rendszer- és funkcionális megoldások esetében csak azt szavatoljuk, hogy a terméktulajdonságok megfelelnek a megadott teljesítménykövetelményeknek (pl. teljesítménynyilatkozat, üzemeltetési utasítások stb.).
 • 9.2 A 360 HV vagy nagyobb keménységűre hőkezelt kötőelemek, valamint a galvanizált kötőelemek (különösen a 12.9-es szilárdsági osztályúak) használata esetén fennáll a hidrogén okozta késleltetett ridegtörés veszélye. Az ISO4042-es nemzetközi szabvány kifejezetten kiemeli ennek a kockázatát. Ha az ügyfél olyan kötőelemeket választ és vásárol, amelyek tulajdonságai, szilárdsági osztálya és gyártási folyamata nagy valószínűséggel magában foglalja a hidrogén okozta ridegség kialakulását, akkor az ügyfél vállalja az ezzel járó összes kockázatot; ennek megfelelően ezért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ez azt jelenti, hogy a termékminőséggel kapcsolatos összes felelősségünk megszűnik az ügyféllel szemben. Ez magában foglalja többek között a kártérítést, a kifejezett vagy vélelmezett jótállást, valamint az értékesíthetőségre vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett jótállást. Ez a lista szintén nem végleges. Ha harmadik személyek (a jogalaptól függetlenül) olyan követeléseket támasztanak velünk szemben, amelyek közvetlenül vagy közvetve az ügyfél által vásárolt kötőelemek ridegtöréséből erednek, az ügyfél az első írásbeli felszólításra köteles minket teljes mértékben kártalanítani az összes kapcsolódó veszteség, felelősség, kár, költség (beleértve a bírósági és ügyvédi díjakat) és kiadás tekintetében.
 • 9.3 A fent említett szabványokon kívüli tulajdonságokat csak akkor szavatoljuk, ha erről írásos megállapodás születik. Ezen szabványok közé tartoznak a dokumentumainkban, különösen a brosúrákban, katalógusokban (az online áruházat is beleértve), az írásban visszaigazolt megrendelésekben és a műszaki és egyéb dokumentumokban szereplő információk. Az ugyanazokat a termékszabványokat követő vagy ugyanazon specifikációk szerint szállító alvállalkozók közötti váltás nem jelent változást a szerződéses szolgáltatásban vagy az áruban.
 • 9.4 Nem szavatoljuk az áru adott felhasználási módra vagy felhasználási területre való alkalmasságát. Ez a szabály különösen a kivitelezéssel összefüggő alkalmazási területekre érvényes. A kivitelezéssel és/vagy összeszereléssel kapcsolatos kérdésekre való válaszadás során az ügyfél által megadott információkra támaszkodunk. A saját adataink elméleti megfontolásokon vagy laboratóriumi körülmények között végzett tesztek eredményein alapulnak. Az ügyfélnek ellenőriznie kell őket a gyakorlatban.
 • 9.5 Ha az ügyfél a termékek módosítását kéri (például mechanikai utókezelést vagy bármilyen felületkezelést a termékeken), az eredeti termék tulajdonságai megváltozhatnak (például a mechanikai tulajdonságai, különös tekintettel a korrózióvédelemre). Ezért a megváltozott terméktulajdonságokra vonatkozó bármilyen jótállást kizárunk a fenti 9.1. és 9.2. szakasznak megfelelően abban az esetben is, ha a releváns szabványok továbbra is fel vannak tüntetve a terméken.
 • 9.6 Bizonyos súrlódási értékek elérését nem lehet garantálni, még akkor sem, ha az értékekről írásban megállapodtak, mert azok függenek a szubsztrátumtól, a geometriától, a súrlódási elemektől és a bevonási eljárás típusától. Ezek miatt a körülmények miatt maguk a termékgyártók sem adnak súrlódási garanciákat.
 • 9.7 A megállapodásban szereplő szabványok be nem tartása vagy a termékek a kifejezett hozzájárulásunk nélküli módosítása esetén a jótállási kötelezettségeink megszűnnek. Ide elsősorban a fent említett szabványok és az általunk meghatározott vagy írásban elfogadott üzemeltetési feltételek tartoznak.
 • 9.8 A jótállásból kizárunk továbbá minden olyan hibát, amelyet a normál használatból eredő kopás, nem megfelelő karbantartás vagy kezelés, túlzott mértékű terhelés és harmadik felek általi behatás okoz.
 • 9.9 A mérnöki, műszaki tanácsadási, logisztikai stb. területen való szolgáltatásnyújtás esetében is csak a 9.1–9.7. szakaszoknak megfelelően tudjuk szavatolni az áruk tulajdonságait. Ez a szabály a teljes és a részleges megoldások részeként nyújtott szolgáltatásokra is vonatkozik.
 • 9.10 Az ügyféltől származó pontatlan vagy hiányos információk alapján kiszállított árukért nem vállalunk felelősséget. Az ügyfél által végrehajtott módosítások vagy az áruk ügyfél általi helytelen kezelése szintén a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.
 • 9.11 Ha az áruk hibásak, csereáruk leszállítását vállaljuk, amelyekre azonban nem biztosítunk jótállást.
 • 9.12 A 11. szakasz rendelkezései szerint az ügyfél lemond az áruszállítmányokra vonatkozó minden további jótállási jogáról.
 • 9.13 A jótállási idő a kiszállítást követő 6 hónap. A termékek hibás voltának vélelme vállalkozók esetében ki van zárva.

10. További szolgáltatásainkra vonatkozó jótállás, tartóssági garanciák

 • 10.1 A további szolgáltatásaink esetében szavatoljuk azok gondos teljesítését. Eltérő írásos – és általunk kötelező érvényűként meghatározott – megállapodás hiányában nem szavatoljuk a kapott eredmények és értelmezésük pontosságát. Az ügyféltől származó pontatlan vagy hiányos információk alapján nyújtott további szolgáltatásokért nem vállalunk felelősséget.
 • 10.2 Logisztikai megoldások vagy összeszerelési folyamatokhoz való digitális megoldások (összeszerelési megoldások) nyújtása esetén szavatoljuk a visszaigazolt megrendelésnek való megfelelést. Nem szavatoljuk, hogy a logisztikai megoldás vagy összeszerelési megoldás megszakítás vagy hiba nélkül fog működni. Az üzemeltetési feltételek be nem tartása és módosítások végrehajtása esetén minden jótállás érvénytelen. Nem vállalunk felelősséget akkor sem, ha harmadik felek karbantartást és szervizelést végeznek és további beavatkozásokat hajtanak végre vagy rendszer- és egyéb frissítéseket eszközölnek, amelyeket nem hagytunk jóvá, vagy amelyekre nincs befolyásunk. A fentiek hasonlóképp érvényesek akkor is, ha logisztikai megoldásaink vagy összeszerelési megoldásaink részeként szoftvereket biztosítunk.
 • 10.3 Ha külön biztosítunk tartóssági garanciákat vagy szavatoljuk az alkatrészek és egyéb termékek élettartamát, ennek időszaka a kiszállításkor kezdődik. A jótállási kötelezettségünk megszűnik, ha a helytelen beszerelés vagy kezelés következtében az alkatrész vagy más gyártmány megsérült. Nem biztosítunk jótállást továbbá, ha szokatlan terhelés, például vihar, az altalaj instabilitása vagy különleges kémiai vagy biológiai behatások kárt okoznak. A felelősség ezen korlátozása csak abban az esetben veszti érvényét, ha a kárt lényegében az alapanyag vagy az alkatrész hibája okozta, és ez a hiba bizonyítható. A beszerelésre és a kezelésre az adott alkatrészhez és egyéb gyártmányhoz mellékelt műszaki termékleírások és beszerelési útmutatók, valamint a jogszabályilag előírt vagy általánosan elfogadott szabványok és kivitelezési alapelvek vonatkoznak.
 • 10.4 Ha a további szolgáltatásainkat hibásan teljesítjük, a jótállás és a tartóssági garanciáink alapján a saját költségünkön biztosítjuk a javítást.
 • 10.5 Az ügyfél köteles a további szolgáltatásokkal (különös tekintettel a (i) műszaki kimutatásokra/műszaki jelentésekre, (ii) tesztjelentésekre és (iii) a laboratóriumban elvégzett vizsgálatok tesztjelentéseire/vizsgálati jelentéseire) kapcsolatosan kapott eredményeket, javaslatokat és a termékek gyakorlati felhasználására vonatkozó alkalmazási megjegyzéseket megfelelően tesztelni és ellenőrizni, és használatra alkalmasnak nyilvánítani vagy elvetni őket.
 • 10.6 A 11. szakasz rendelkezései szerint az ügyfél lemond a további szolgáltatásokra vonatkozó minden további jótállási jogáról.

11. Kártérítési felelősség

 • 11.1.   Az áruszállítmányok és további szolgáltatások tekintetében a jogszabályok szerinti termékfelelősség hatályán belül felelősséget vállalunk a termék hibájára közvetlenül visszavezethető személyi sérülésekért és vagyoni kárért. A felelősség minden kizárása és korlátozása a jogszerűség alapján alkalmazható, és minden kártérítési igény végső szabályozása ez alapján történik.
 • 11.2    A károkért, veszteségért és kártérítésért vállalt felelősségünk a további nyújtott szolgáltatásokkal (nem kizárólagosan beleértve a fejlesztési és mérnöki tervezési szolgáltatásokat vagy az általánosan elfogadott technológiai szabályokon túlmenő logisztikai megoldásokat) kapcsolatban a következő összeghatárokig érvényes:
  • (a) egyszeri megrendelés esetében legfeljebb a megrendelés értékéig,
  • (b) állandó megrendelések esetében évente és követelésenként legfeljebb az általunk az elmúlt 12 hónapban kiszámlázott összegig.
  Ha az ügyfél további kárt szenved el akár a gondosság elvének megsértése, akár a további hibás teljesítmény, akár egyéb olyan ok miatt, amelyért felelősek vagyunk, az ügyfél csak akkor jogosult ellentételezésre, ha az alkalmazottaink vagy közvetett megbízottaink súlyos gondatlanságot követtek el (szándékos vagy súlyos gondatlanság). A nem súlyos gondatlanságból fakadó károkra vonatkozó követelések, valamint a kizárólag pénzügyi veszteségek, következményes károk (különösen termeléskiesés, késedelem, a működés megszakadása stb.), elmaradt haszon, harmadik felek követeléseiből származó károk, harmadik felekkel való megállapodás nyomán fizetendő kötbér, a jó hírnév sérelme, továbbá az ügyfél számára keletkezett veszteségek megtérítése ki van zárva a felelősségi körből – jogalaptól függetlenül.
 • 11.3    Felelősségkizáró nyilatkozat: Az általunk a további szolgáltatások keretében előkészített problémamegoldási jelentések előzetes, az aktuálisan a rendelkezésünkre álló információkra és ismeretekre alapozott, kizárólagosan műszaki véleménynek számítanak, és további ellenőrzésre, valamint az okokra és a javító intézkedésekre vonatkozó teljesebb információk ügyfél általi biztosítására lehet szükség. Nem tartalmaznak nyilatkozatot a szerződéses vagy jogi kötelezettségekre vagy a kártérítési követelésekre vonatkozóan a formatív feltételek sérelme nélkül. Sem közvetlenül, sem közvetetten nem tartalmazzák vagy jelentik hiba, kötelezettségek, felelősség, vagy velünk szembeni bármilyen egyéb követelés elismerését.
 • 11.4   A jogszabályokban megengedett mértékig ki van zárva az áruszállítmányainkra és további szolgáltatásainkra vonatkozó minden további szerződéses és nem szerződéses felelősség, különös tekintettel a közvetlen és közvetett következményes károkra. Ez különösen érvényes a szükséges beszerelési és szétszerelési munkák költségeire, valamint a működés megszakadására. A felelősség ezen kizárása vonatkozik a jogi képviselőink, alkalmazottaink és segédszemélyzetünk cselekvései vagy mulasztásai okozta károkért való szerződéses és nem szerződéses felelősségünkre; és ugyanez a rendelkezés vonatkozik az ezen képviselők, alkalmazottak és segédszemélyzet személyes szerződéses és nem szerződéses felelősségére.
 • 11.5    Az ügyfél vagy harmadik fél által velünk szemben az osztrák termékfelelősségi törvény (PHG) értelmében termékfelelősség jogcímén benyújtott bármilyen viszontkereseti követelés ki van zárva, kivéve, ha a viszontkeresetre jogosult fél bizonyítja, hogy a hibát mi okoztuk, legalább súlyos gondatlanság következtében. A vállalatok viszontkereseti követelései minden esetben legfeljebb 10 000 EUR összegig érvényesíthetők.
 • 11.6    A Bossard Csoport egy vagy több másik vállalatával, valamint kapcsolt vállalkozásaival való közös felelősség ki van zárva. Az ügyfél kizárólag a szerződéses partnerrel szemben érvényesítheti a szerződésen alapuló követeléseket.
 • 11.7    A kártérítési követelések a kár okozásától számított 6 hónap elteltével elévülnek.

12. Minőségbiztosítás, a Bossard vizsgálati és mérési laboratóriumai

 • 12.1 Az ISO9001-es szabványnak megfelelő, tanúsított minőségbiztosítási rendszert működtetünk. Emellett minőségbiztosítási célból akkreditált, az ISO/IEC17025 szabványnak megfelelő vizsgálati és mérési laboratóriumokkal rendelkezünk. Csak akkor nyújtunk az akkreditáció szabályainak megfelelő szolgáltatásokat, ha erről legkésőbb a megrendelés időpontjában vagy a megrendelés leadásakor írásos megállapodás születik.
 • 12.2 A Bossard vizsgálati és mérési laboratóriumai pártatlan ellenőrző szervek. A vonatkozó szabványoknak megfelelően működnek, és az alkalmazandó vizsgálati eljárásokkal vagy előírásokkal összhangban végzik a tesztelést és az elemzést.

13. Lemondások, visszavonás

 • 13.1 A megrendelések lemondásához a kifejezett írásbeli hozzájárulásunk szükséges, továbbá ki kell fizetni az anyagköltségeket, a béreket és a kiadásainkat.
 • 13.2 A szállítmányok minőségbeli, méretbeli és mennyiségbeli eltéréseivel kapcsolatos panaszok nem jogosítják fel az ügyfelet a megrendelés fennmaradó részének lemondására.
 • 13.3 Jogunkban áll nem teljesíteni a szállítási kötelezettségeinket, ha az ügyfél pénzügyi helyzete jelentősen megromlik, vagy nem felel meg az általa bemutatott helyzetnek.
 • 13.4 Az ügyfél számára kifejezetten ki van zárva a munka- és szolgáltatási szerződések, valamint a szállítási szerződések felbontása.

14. Tájékoztatási kötelezettség és biztonság

 • 14.1 Az ügyfél köteles tájékoztatni minket minden különleges műszaki követelményről, jogszabályi és hatósági előírásról és egyéb keretfeltételről, ha azok az áruszállítás és a további szolgáltatások nyújtása szempontjából lényegesek. Fontos kiemelni, hogy ezeket az információkat kellő időben és külön kérés nélkül kell biztosítani. A tájékoztatási kötelezettség különösen érvényes az áruk veszélyes vagy szokatlan felhasználása esetén. Az ilyen előírásokra, szabványokra vagy körülményekre legkésőbb a megrendelés leadásakor fel kell hívni a figyelmünket írásban. Ha ezek csak az áruk kiszállítása vagy a további szolgáltatások nyújtása során derülnek ki, az ügyfélnek haladéktalanul tájékoztatnia kell erről bennünket.
 • 14.2 A tájékoztatási kötelezettség ellenére a termék és az egyéb biztosítékok iránti felelősség az ügyfelet terheli.
 • 14.3 Az általános és a helyi biztonsági előírásoknak való megfelelés, illetve a személyzet ennek megfelelő utasításokkal való ellátása teljes mértékben az ügyfél felelőssége.

15. Az eredmények felhasználása

A szolgáltatásaink eredményei kizárólag az ügyfél általi használatra és az ügyfél tájékoztatására szolgálnak, és az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem adhatók tovább harmadik félnek, illetve nem lehet őket más célra felhasználni. Ez a szabály különösen érvényes az elemzésekre, vizsgálati eredményekre, számításokra stb.

16. Exportellenőrzések és szankciók

Az ügyfél vállalja, hogy az áruszállítás és a további szolgáltatásaink későbbi igénybevétele során betartja a vonatkozó nemzeti, európai, amerikai és nemzetközi szankciókat és exportellenőrzési szabályozásokat. Ide tartozik többek között az áruk értékesítésének vagy exportjának tilalma a szankcionált országok vagy szankcionált végfelhasználók részére, illetve olyan tiltott célokra való felhasználása, mint a vonatkozó jogszabályok által előírt engedélyek nélküli fegyverfejlesztés.

17. Ipari tulajdonjogok

 • 17.1 Az áruszállítás és a további szolgáltatások nyújtása során keletkező szerzői jogok, valamint az egyéb immateriális javakra vonatkozó tulajdonjogok és ipari tulajdonjogok kizárólag a mi tulajdonunkban maradnak. Ezek a jogok nem kizárólagosan kiterjednek a rajzainkra, tervrajzainkra, a műszaki és egyéb dokumentumainkra, a szoftvereinkre és az általunk kidolgozott egyéb megoldásokra.
 • 17.2 Az ügyfélnek kifejezetten írásban biztosított, nem átruházható és nem kizárólagos felhasználási jogok fenntartva maradnak.
 • 17.3 Jogosultak vagyunk arra, hogy a szolgáltatásaink teljesítése közben megszerzett általánosan használható tudást, szakértelmet, tapasztalatokat és készségeket felhasználjuk és továbbfejlesszük a más ügyfelek számára végzett tevékenységeink során.

18. Titoktartás

 • 18.1 Minden szerződő fél bizalmasan kezeli a másik fél üzleti területéről származó, nem általánosan elérhető és nem közismert adatokat, dokumentumokat és információkat. Sem közvetlenül, sem közvetve nem tehetik őket elérhetővé harmadik felek számára, és más módon sem hasznosíthatják őket. Az ilyen adatokat, dokumentumokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítéséhez lehet felhasználni. Ebben az értelemben a szerződéses partnerek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák az ilyen adatok harmadik felekhez való eljutását és általuk történő felhasználását. A szerződő felek alkalmazottai kötelesek titokban tartani az adatokat, a dokumentumokat és az információkat, ha a munkaszerződésük nem kötelezi erre őket. A titoktartási kötelezettség a szerződéses jogviszony megszűnése után is hatályban marad.
 • 18.2 18.2. A jelen Általános szerződési feltételek, vagy a köztünk és az ügyfél között létrejött bármilyen szerződés semelyik pontját nem lehet úgy értelmezni, hogy az áruk tulajdonjogával együtt átruházzuk az ügyfélre a bizalmas információkkal és a szellemi tulajdonunkkal kapcsolatos jogokat.

   

19. Adatvédelem

Minden szerződő fél vállalja a vonatkozó adatvédelmi előírások betartását. A többi kérdésben az adatvédelmi nyilatkozatunk az irányadó: https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz/. Az ügyfél tudomásul veszi ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, és elfogadja annak érvényes változatát.

20. Alkalmazandó jog, joghatóság

A nemzetközi hivatkozási szabványok kizárása esetén az osztrák jog alkalmazandó. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései nem alkalmazandók. A teljesítés helye Linz, a joghatóság Linz/Ausztria illetékes bírósága, akkor is, ha a fizetés csekkel vagy váltóval történt. A KVT-Fastening GmbH azonban arra is jogosult, hogy a szerződéses partner vagy a fióktelepe joghatóságában indítson jogi eljárást.

21. Egyéb rendelkezések

 • 21.1 A minket, a beszállítóinkat vagy a logisztikai partnereinket érintő vis maior esetek, amelyek megakadályozzák, hogy a kiszállítás vagy a gyártás a megállapodás szerinti napon megtörténjen, a fennakadás időtartamával meghosszabbítják a kiszállítás vagy a gyártás határidejét. Ez különösen a következőkre vonatkozik: természeti katasztrófák, új és módosított törvények és előírások, bíróságok vagy hatóságok intézkedései, rendelkezései, követelményei vagy határozatai, földrengések, árvizek, tűz, robbanások, háború, terrorcselekmények, zavargások, gépek meghibásodása, gépek sürgősségi javítása vagy karbantartása, energia- és nyersanyagellátási nehézségek, sztrájk, szállítóeszközök hiánya, szállítási akadályok, kizárások, előre nem látható szállítási és gyártási nehézségek, szabotázs, kibertámadások, járványok és világjárványok.
  Nem vagyunk kötelesek teljesíteni a szerződéses kötelezettségeinket, ha a teljesítést a külkereskedelmi jog nemzeti vagy nemzetközi előírásai, embargók és/vagy egyéb szankciók akadályozzák.
  A bekövetkező vis maior eseményekről haladéktalanul értesítjük az ügyfelet. Ha az akadály 12 hétnél tovább fennáll, és nem sikerül megállapodnunk az ügyféllel a további lépéseket illetően, mindkét félnek jogában áll lemondani az érintett kiszállítást vagy szolgáltatást.
  Vis maior események esetén az ügyfél nem jogosult kártérítésre.
 • 21.2 A sikeres megrendelések kötelező érvényűek az ügyfél jogutódaira és törvényes megbízottjaira nézve. Az ügyfél jogainak vagy kötelezettségeinek harmadik félre való átruházásához az előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges.
  Az előzőektől függetlenül nincs szükség a másik szerződő fél hozzájárulására, ha a szerződésből eredő jogainkat és kötelezettségeinket egy kapcsolt vállalkozásra ruházzuk át, illetve ha a jelen üzleti kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek automatikusan az egyetemes/részleges jogutódokra szállnak át. Az ilyen engedményezés vagy átruházás csak a másik szerződő fél írásbeli értesítését követően válik jogerőssé.
 • 21.3 Ha a jelen Általános szerződési feltételekből és az azon alapuló jogviszonyból eredő, illetve azzal kapcsolatos követeléseket nem, vagy nem azonnal érvényesítünk, az érdemben vagy mennyiség tekintetében nem tekinthető a jogainkról való (részleges) lemondásnak.

22. Elválaszthatósági záradék

Amennyiben a jelen Általános szerződési feltételek teljesen vagy részben érvényüket veszítik és/vagy semmissé válnak, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések, illetve az ilyen rendelkezések részeinek érvényességét és/vagy hatályosságát. Az érvénytelen és/vagy hatálytalan rendelkezések helyébe olyan rendelkezések lépnek, amelyek gazdasági szempontból a lehető legközelebb állnak az érvénytelen és/vagy hatálytalan rendelkezések értelméhez és céljához. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az Általános szerződési feltételek hiányosak.

23. Jogilag kötelező érvényű eredeti szöveg

Az Általános szerződési feltételek német és bármely más nyelvű változata közötti eltérés esetén mindig az eredeti német nyelvű szöveg az irányadó.